عکاسی محیطی از شتابدهنده نوین‌تک

عکاسی از فضای داخلی یک مجموعه، روح آن محیط را نمایش می‌دهد.
با توجه به لزوم آشنا کردن مخاطبان این شتابدهنده، با فضای داخلی این مجوعه، پروژه عکاسی محیطی از این فضا هم، قبل از شروع پروژه شبکه‌های اجتماعی، انجام پذیرفت.

پروژه شبکه‌های اجتماعی نوین‌تک را هم اینجا ببینید.