چهل‌تکه‌های مادری

تکه‌دوزی هنر ادغام پارچه‌هاست. یک اثر تکه‌دوزی از به هم چسباندن تکه‌های مختلف و متنوع پارچه خلق می‌شود.

برش‌های رنگارنگ از پارچه در اشکال مربع یا مثلث به هم دوخته می‌شوند تا در نهایت بخشی از یک تصویر بزرگ‌تر نهایی باشند.

ایده اصلی لوگوی «چهل‌‌تکه‌های مادری» نیز همین برش‌های رنگارنگ بودند که در نهایت لوگوی نهایی را شکل می‌دهند. همچنین این برش‌ها و رنگارنگی آن‌ها نمایانگر لذتی که هنرمند در هنگام خلق اثر تکه‌دوزی برده و لذت مشتری به هنگام دریافت اثر نیز می‌باشد.